• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

EQ test online - zkouška emoční inteligence

PDF Tisk Email

Test zjišťuje schopnost člověka vyznat se ve svých emocích, řídit je (tedy nenechat se příliš řídit jimi), orientovat se v mezilidských vztazích a utvářet zdravé vztahy s okolím. Test obsahuje velmi rozmanité úlohy; k nejblíbenějším patří obrázkové úkoly týkající se neverbální komunikace.
Vlastnosti testu: 92 otázek, z testu zjistíte hodnotu svého EQ, schopnost analyzovat řeč těla, smysl pro etické jednání a dalších vlastností. Srozumitelné a přehledné vysvětlení výsledku testu v rozsahu 1,5 stránek A4.

Zapamatujte si název testu a klikněte následně na Spustit test
 

Partnerský test online – hodíme se k sobě?

PDF Tisk Email
Tento partnerský test posoudí současný stav vašeho partnerského vztahu, jeho stabilitu a diagnostikuje ty nejpodstatnější vztahové problémy a rizika. Partnerský test vyplňují postupně oba partneři - v polovině se vystřídají. Někdy se ovšem nepodaří partnera nebo partnerku přesvědčit ke spolupráci. Pokud tedy chcete test vyplnit, ale partner/ka ne, jsou dvě možnosti: buď příslušnou část testu vyplníte za partnera/ku (podle vlastního odhadu, jak by asi odpovídal/a) nebo vyplníte jen svou část. Ve vyhodnocení pak chybí údaje, které se odvozují z odpovědí obou partnerů, ale i přes to dovede test svůj úkol splnit a na ty nejpodstatnější otázky vám odpovědět.
Vlastnosti: Test má 11 částí, 108 otázek pro každého z partnerů, výsledek cca. 4 strany A4. Test vyplňujte samostatně, své odpovědi nekonzultujte a odpovídejte podle pravdy, aby mělo vyhodnocení smysl. Vyplnění jedním partnerem zabere asi 25 minut.

 

Psychotest online - duševní poruchy (BITEPT test)

PDF Tisk Email
Test rozpozná nejčastější duševní poruchy - mánie, deprese, obsese, úzkostná porucha, bipolární afektivní porucha - tj. maniodepresivní psychóza, různé fobie, panické poruchy, hypochondrická porucha, neurastenie, ad..
Mnoho lidí si dělá starosti se svým duševním stavem, ale nepokusí se o žádné řešení. Tento test vám pomůže zjistit, jestli se obáváte právem nebo zbytečně. Zjišťuje možnost přítomnosti základních kategorií psychických onemocnění - bipolární porucha, schizofrenie, panická porucha, hypochondrická porucha a další. Součástí vyhodnocení je i doporučení dalšího postupu.
Vlastnosti testu: 110 komplexních otáze,
obsahuje srozumitelné vysvětlení výsledku testu, přehledný výsledek na cca. 2,5 stránky A4+jako příloha 15 stran textu s vysvětlením poruch).

Zapamatujte si název testu (BITEPT) a klikněte následně na Spustit test
 

Psychotest online – poruchy osobnosti (OSPAT test)

PDF Tisk Email
Tento test identifikuje a odliší 11 poruch osobnosti - paranoidní, narcistickou, emočně nestabilní, závislou, nutkavou a další. Je-li dané zaměření vyjádřeno slabě, jde o tzv. akcentovanou osobnost (jakoby svéráz, styl); při silnějším vyjádření lze uvažovat o poruše osobnosti. Součástí výsledku je i podrobné vysvětlení a doporučení. Jde o tradičně nejoblíbenější test.
Vlastnosti testu: 120 otázek, obsahuje srozumitelné vysvětlení výsledku testu, výsledek na cca. 2,5 stránky A4.

Zapamatujte si název testu (OSPAT) a klikněte následně na Spustit test
 

Psychotest online - profesní orientace (FULJOB test)

PDF Tisk Email
Tento test hodnotí vaše preference, schopnosti a osobnostní zaměření. Zjišťuje i úroveň zralosti vašeho rozhodování - tedy to, zda svému odhadu můžete věřit nebo jestli tu je riziko, že za čas naprosto změníte názor. Dozvíte se, jaký typ práce je v souladu s vaší osobností vhodný. Rozliší profesně-zájmové zaměření osobnosti (dělení do skupin zájmu - realistický-motorický, investigativní-teoretický, umělecký-estetický, podnikavý, konvenční-konformní). Test hodnotí i schopnost rozhodování.
Vlastnosti testu: 100 otázek, vyhodnocení výsledku na 1,5 stránky A4, jde o šikovný, informativní testík.

Zapamatujte si název testu (FULJOB) a klikněte následně na Spustit test
 

Psychotest online – vlastnosti osobnosti (ICAP test)

PDF Tisk Email
ICAP dokáže specifikovat vlastnosti vaší osobnosti (13 testovaných vlastností - např. extraverze, introverze, emocionální stabilita a labilita, dominance a submisivita, životní spokojenost, maskulinita, femininita, zodpovědnost, flexibilita, opatrnost, optimismus, sebekritičnost, intelektuálnost, internalita). Člověk v podstatě není schopen podívat se na sebe z nadhledu. Tento test vám prozradí, jak na tom jste, pokud jde o základní osobnostní vlastnosti.
Vlastnosti testu: 135 otázek, srozumitelné vysvětlení výsledku testu v rozsahu 3 stránek A4.

Zapamatujte si název testu (ICAP) a klikněte následně na Spustit test
 

Psychotest online – působení barev na psychiku jedince (TEST BAREV)

PDF Tisk Email
Jde o sofistikovaný osobnostní test, který hodnotí očekávání, konflikty, vztahy atp. na základě výběru barev a jejich odstínů.
Z preference určitých barev lze vcelku přesně usuzovat na vlastnosti konkrétního člověka. Ve zkoušce si volíte v několika sériích tvary, barvy a odstíny barev, váš výběr je vyhodnocován v interakcích (vzájemné souvislosti)
Vlasnosti testu: výsledkem je informačně velmi bohatý a přehledný materiál o rozsahu asi 3-4 stránky A4.

Zapamatujte si název testu a klikněte následně na Spustit test
 

Test lidské paměti, schopnosti zapamatovat - MEMREX08

PDF Tisk Email
MEMREX 08 je komplexní test paměti člověka, který zjišťuje schopnost zapamatovat si, uchovat a vybavit informace. Zkoumá schopnost zafixovat naučené podněty, oba typy vybavování, několik typů paměti - verbální, numerickou, obrazovou a asociační. Dále zkoumá také celkový paměťový výkon.
Výsledkem je několik dílčích hodnot plus sumární Paměťový index PI. MEMREX je v současné době (2012) špičkový test lidské paměti, v ČR jediný svého druhu.
Test má dvě verze - A a B, které jsou plně ekvivalentní; liší se pouze obsahem položek. Když dnes uděláte verzi A, za nějakou dobu (např. po cvičení paměti) můžete zkusit verzi B, abyste zjistili, jak se výkonnost vaší paměti vyvíjí. Váš PI (paměťový index) bude zařazen do žebříčků – v nich lze porovnat svou pozici s ostatními. Soutěží mezi sebou jednotlivci i kraje České republiky.
Vlastnosti testu: test se skládá z 7 subtestů. Rozsah vyhodnocení je cca 2,5 strany A4. Test je vhodný pro populaci od 15 let.

Zapamatujte si název testu (MEMREX) a klikněte následně na Spustit test
 

Psychotest online – mezilidské vztahy, vztahy k druhým lidem (PESO test)

PDF Tisk Email
PESO specifikuje vztah osoby k lidem ve svém okolí. Věnuje se okruhům, jako je např. sociabilita, stabilita, labilita, dominance, antisocialita, nedůvěra, laskavost, empatie, hostilita, agresivita, obětavost, negativismus, sebedůvěra.
Vztahy s druhými lidmi jsou vedle postoje k sobě patrně tou nejdůležitější složkou naší psychické reality. Tento test zjišťuje hlavně ty vlastnosti osobnosti, které se výrazně projevují právě v mezilidských vztazích - důvěřivost, agresivita, obětavost, celková úroveň sociability, laskavost, negativismus, hostilita, empatie aj.
Vlastnosti testu: 125 otázek, srozumitelné vysvětlení výsledku testu v rozsahu 2 stránek A4.


Zapamatujte si název testu (PESO) a klikněte následně na Spustit test
 

Psychotest online – houževnatost, výkonová motivace (MACH test)

PDF Tisk Email
Z  testu MACH zjistíte úroveň výkonové motivace a vaši intenzitu strachu z neúspěchu, dále vlastnosti jako sebedůvěra, pracovitost, internalita, ochota se učit, ambicióznost, disciplinovanost. Výkonová motivace je tah na branku - tedy jakási intenzita aktivity, jak moc usilujete o dosažení svých cílů. Tento test tedy zjišťuje celkovou sílu motivu výkonu a rozlišuje některé jeho složky.
Vlastnosti testu: 125 otázek, srozumitelné a přehledné vysvětlení výsledku testu (výklad zjišťovaných charakteristik) v rozsahu 2 stránek A4.

Zapamatujte si název testu (MACH) a klikněte následně na Spustit test
 

Test mentální výkonnosti COGIT

PDF Tisk Email
COGIT je test nejdůležitějších psychických funkcí, mentální výkonnosti a odolnosti - otestuje pružnost a výkonnost vašeho  myšlení, jak zvládáte fungovat v časové tísni, zda se necháte "rozhodit" rušivými vlivy, vyzkouší vaši pozornost, obsahuje i položky z testů inteligence atd. Výsledkem je souhrnný Mentální index MI a několik dalších dílčích hodnot.
MI je více než IQ, protože ukazuje vaše IQ v praxi, tedy v praktickém životě. Test má tři verze, které jsou v zásadě ekvivalentní; liší se pouze obsahem položek. Verze A a B jsou veřejné. Když dnes uděláte verzi A, za nějakou dobu můžete zkusit verzi B, abyste zjistili, jak se vaše mentální výkonnost vyvíjí. Verze C je neveřejná a slouží personálním agenturám a firmám k testování uchazečů o práci. Je o něco náročnější než veřejné verze. Váš MI bude zařazen do žebříčků – v nich lze porovnat svou pozici s ostatními. Soutěží mezi sebou jednotlivci i kraje České republiky.

Zapamatujte si název testu (COGIT) a klikněte následně na Spustit test
 

Test duševního zdraví - MENFIT

PDF Tisk Email

Menfit zkoumá např. poruchy nálady, úzkosti, zvládání stresu a příčinu případných potíží. Tento psychologický (resp. psychiatrický) test orientačně zjišťuje možnou přítomnost nejčastějších duševních onemocnění (neurózy - úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie). Test se dost podrobně věnuje i stresu – typu, síle a původu stresové zátěže, protože je to právě stres, který často stojí na začátku duševního onemocnění, který zhoršuje fyzické zdraví a snižuje životní spokojenost.
Vlastnosti testu: 128 otázek, výsledek na 4-6 stránek A4.

 

Inteligentní test osobnosti - IES

PDF Tisk Email

Jde o hodnocení osobnostních vlastností, jak je např. emocionální stabilita – emocionální labilita, extraverze – intoverze, zodpovědnost – lehkovážnost, dominance – submisivita, flexibilita (pružnost)  – rigidita (strnulost), přívětivost – odtažitost, chování typu A – klidný styl.

Tvůrci testu se zaměřili na  ztížení zkreslení výsledku test.  Člověk si chce udržet pozitivní obraz o sobě samém, proto si i nevědomě pomáhá třeba právě při vyplňování testů – ty pak neukáží skutečný stav. V testu IES porovnáváte vždycky dvě věty mezi sebou a rozhodujete se, která je, pokud se vás týká, výstižnější.

Vlastnosti testu: 110 položek, výsledek na 2-3 stránky A4

 

Spánkový test, test nespavosti - test SOMNI

PDF Tisk Email

Spíte špatně? Probouzíte se v noci? Setkali jste se už někdy s pojmy insomnie (nespavost), spánková apnoe (přechodné výpadky dýchání ve spánku), narkolepsie (patologické náhlé usínání na nejrůznějších místech), hypersomnie (zvýšená spavost) aj.). Udělejte si online test vytvořený psycholožkou s letitou praxí, který rozsáhle hodnotí subjektivní i objektivní předpoklady ke zdravému spánku a hledá souvislosti případných problémů se spaním.

Vlastnosti testu: 70 dotazů, výsledek na 2-3 stránky A4

___
___

 


MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Příznaky a projevy nemocí Rady a návody Bylinky pro všechny